Π α ρ ε χ ό μ ε ν ε ς   Υ π η ρ ε σ ί ε ς 

 • Άδεις Δόμησης
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα
 • Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Μελέτες
 • Μελέτες & Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
 • Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Δραστηριοτήτων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Μελέτες Έκδοσης και Ανανέωσης Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας
 • Διαχείριση Αυθαίρετων Κατασκευών
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Μηχανικού Ν. 4495/17
 • Δηλώσεις - Μεταβολές Κτηματολογικών καταχωρήσεων
 • Ανακαινίσεις Κτηρίων
 • Διαχείριση χωρικών δεδομένων - G.I.S. εφαρμογές
 • Διαχείριση αιτήσεων στο πρόγραμμα "Εξοικονoμώ κατ' Οίκον ΙΙ"


D-K_Logo.png